دانلود رایگان


دانلود تحقیق توانمندسازی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان دانلود تحقیق توانمندسازی فرمت ورد قابل ویرایش
شامل: 68 صفحه
منابع کامل

توانمندسازی
چالش­های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت انعطاف پذیری... سازمان­ها را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان توانمندسازی[1] به عنوان عامل نجات بخش و ابزاری شناخته شده ظهور کرده است و به یکی از داغ ترین مباحث روز مبدل گشته که می تواند موفقیت سازمان را تضمین کند.
از نظر هال( 1994) تغییرات محیط کار، سازمانها را مجبور کرده که بقای خود در دنیای متلاطم امروز در سیستم مدیریت خود بازنگری کنند و " تواناسازی کارکنان " موضوع اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و مدیریت شده و برای سازمانها این امکان را فراهم ساخته که رقابتی تر شوند(سلیمی و گودرزی، 1382، :ص285). از نظر اسکات ژافه[2] (1991) توانمندسازی کلمه دهان پرکنی است که مشکل گشای تمام مسائل محیط کار تلقی می شود. توانمندسازی کارکنان تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهره­وری از طریق بالا بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس مورد استفاده مدیران قرار گرفته است. این شیوه روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و توانمندسازی کامل کارکنان توازن برقرار می کند (اسکات و ژافه،1383:ص12و13). توانمندسازی روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کارکنان توازن برقرار می­کند امروزه برای پاسخ به تغییراتی که در محیط رخ می دهد سازمانها به کارکنانی توانمندتر از گذشته نیاز دارندba o Sullivan ,1998). (Hardy & L.
در توانمندسازی طراحی و ساخت سازمان به نحوی است که افراد نیروی محرکه اصلی به شمار می­روند و ضمن کنترل خود، آمادگی قبول مسئولیتهای بیشتر را نیز دارا می باشند. در سازمانهای توانمند کارکنان با احساس مالکیت، افتخار و مسئولیت، افکار خود را خلاقانه پیاده می­کنند. توانمندسازی از مهمترین ابزاری است که می تواند این ویژگیها را در افراد ایجاد نموده و تحولاتی در بیشتر وجوه سازمان بوجود آورد.
توانمندسازی راهبردی مهم برای توسعه سازمانهای مختلف برای تطابق با تغییرات خارجی و یکی از مسائل اصلی سازمانهاست. در دوران حاضر توانمندسازی به سان ابزاری شناخته شده است که مدیران با آن قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را که دارای ویژگیهایی چون تنوع شبکه های نفوذ، رشد، اتکا به ساختار افقی و شبکه­ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات می باشند را به طور کارآمد اداره کند (Koberage,Christine& etal,1999).
دنیس سی کینلا[3] در کتاب " توانمندسازی منابع انسانی" می گوید: توانمندسازی پیوسته می بایست با هدف نهایی بهبود عملکرد سازمان دنبال شود. توانمندسازی مانند همه عناصر مدیریت کیفیت فراگیر، منظورش نه فقط بهبود عملکرد بطور مستمر است، هدف توانمندسازی به کار گرفتن افکار کارکنان به منظور اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن و پیدا کردن شیوه هایی برای اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر است، هدف توانمندسازی افزایش شایستگی به منظور خلق ایده های جدید و حل مشکلات از طریق تعامل هم نیروزایی اعضای تیم است. هدف بلند مدت توانمندسازی بهبود مستمر در عملکرد کلی یک سازمان و به کارگیری صلاحیت هایی است که در اعضای سازمان وجود دارد.

. مفهوم توانمندسازی
در فرهنگ وبستر[4] Empowerment به سه جزئ تقسیم شده است که:
Em: در اول اسم به معنی قرار دادن در داخل، عازم کاری شدن، رفتن به داخل، که Em سبب تغییر اسم به فعل می شود.
Power: به افراد اجازه می دهد که دیگران را قانع کنند تا فعالیتها یا موارد مورد بحث را طبق انتظار تغییر دهند و به دارنده قدرت فرصت می دهد تا دیگران را قبل از درگیر شدن به عواقب یا جریان عمل آگاه کرده یا باز دارد .
Ment: موقعیت یا وضعیت ناشی از یک عمل خاص مثل شروع کردن، تکامل دادن، گسترش دادن و توانمند کردن است.
همچنین در فرهنگ آکسفورد[5] واژه توانمندسازی، قدرتمندشدن، مجوز دادن، ارائه خدمت و توانا شدن معنی شده است. در معنای خاص قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمان به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است.
توانمندسازی مفهومی است که به منظور بهبود روش استفاده سازمان از افراد خود به کار می رود. این ایده ای است که ریشه در نظریه ها و راهبردهای قدیمی تر سازمان دارد. توانمندسازی به عنوان ایده های مرتبط با عملکرد و نوسازی سازمانی، آشکارترین ریشه هایش را در تشریح نظریه Y داگلاس مک گریگور[6] دارد.
راپیلی توانمندسازی را یک مفهوم، یک فلسفه، یک مجموعه از سلوک رفتاری و یک برنامه سازمانی می داند. به عنوان یک مفهوم عبارت است از اعطای اختیار تصمیم گیری به مرئوسان، به عنوان یک فلسفه و مجموعه ای از سلوک رفتاری به معنی سهیم کردن گروههای خودگردان و افراد در تعیین سرنوشت حرفه ای خود است. توانمندسازی به کل نیروی کار فرصت بیشتری برای آزادی، بهبود و بکارگیری مهارتها، دانش و غنی ترین پتانسیل شان در جهت خیر و صلاح خود و سازمانشان اعطا می کند. بسیاری عقیده دارند که سازمان­ها قادرند بهره­وری را از طریق فرایند توانمندسازی کارکنان­شان ارتقاء بخشند (دسترنج،1383).
توانمندسازی واژه ای است که در علوم سازمانی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است ولی روی تعاریف آن توافقی حاصل نشده است . در واقع در ادبیات نظری مدیریت هنوز واژه توانمندسازی به صورت بسیار وسیع به کار می رود ولی معنای شفافی از آن در دست نیست . دلیل آن را نیز می­توان در نکات زیر دانست:
الف) عدم قرار گرفتن در یک بستر تاریخی: توانمندسازی به طورکلی به صورت یک پدیده جدید مورد ملاحظه قرار می گیرد.
ب) عدم توضیح مناسب درباره شرایط مورد نیاز آن: به طور کلی درباره مواردی که وجودشان برای پیاده سازی موفق توانمندسازی ضروری است و یا آثار مرتبط با آنها جزئیات مشروحی وجود ندارد. چنین فرض می شود که کارکنان نسبت به آن خوشبین هستند و آن را هم برای خود و هم برای سازمان مفید می دانند . فرض نادرست دیگری که وجود دارد چنین است که این رویکرد را جهانشمول دانسته و برای تمام سازمانها و در همه شرایط مناسب می دانند.
همانطور که این اختلاف نشان می­دهند برخی از آنها بر توانایی افراد و تمایل آنها بر توانمندشدن، تمرکز کرده اند. از طرف دیگر برخی محققین: تیم ها و غنی سازی شغلی، پرداخت برای عملکرد و مالکیت سهام کارکنان را به عنوان فرایند توانمندسازی تعریف می کنند. این دیدگاه ها صرفا از دید شخصی و فردی نیستند و بلکه تکنیکهایی می باشند که مدیران به منظور ایجاد یک محیط توانمندکننده و یا حتی تسهیل کننده " حالت توانمندی" به کار می برند. رویکردی در مورد رهبری که باعث تواناشدن زیردستان و تبدیل شدن آنها به عنوان جزء اصلی اثربخشی مدیریتی و سازمانی می شود نیز توانمندسازی کارکنان نام گرفت. محققین سازمانی که بر موضوع " بیگانگی از خود" کار می کردند را نیز می توان به عنوان پیشگامان ایده توانمندسازی در نظر گرفت . برخی از نویسندگان نیز توانمندسازی را بر اساس " تعاملات پویایی" آن تعریف می نمایند. جایی که شخص حضور داشته باشد، در حال شکل گرفتن است.(Sullivan,1994) لی و کوه نیز توانمندسازی را به عنوان طبیعت بین الاذهانی کارکنان و سرپرستان در نظر می گیرند. به عقیده آنها توانمندسازی ترکیبی از حالات زیردستان است که بوسیله رفتار توانمندکننده سرپرستان تحت تاثیر قرار می گیرد .(Wilson,1995)تعاریف دیگری از توانمندسازی عبارتند از:
توانمندسازی شیوه­ای است که برای ایجاد روحیه مشارکت در کارکنان از طریق فرایند دخالت و واگذاری مسئولیت به آنها، این شیوه کارکنان را تشویق می کند که در مورد کارهای خویش، خود تصمیم بگیرند و امکان کنترل بیشتر را بر کار داشته باشند(Wess,1996,p518).
توانمندسازی به مجموعه تکنیک­های انگیزشی اطلاق می­شود که بدنبال افزایش سطح مشارکت کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنان است(Vecchio,2000,p104).
توانمندسازی اصطلاحی است که به ترتیبات سازمانی گفته می شود که بر اساس آن خودمختاری، آزادی عمل و مسئولیت تصمیم­گیری بیشتری به کارکنان واگذار می شود. به عبارت دیگر پربارسازی عمودی و سایر روشهای مشابه برای افزایش آزادی عمل کارکنان توانمندسازی نامیده می شود (Huczyski & Buchanan,2000,p202).
توانمندسازی عبارت از تقویت عقاید افراد و ایجاد اعتماد به نفس در آنها نسبت به خودشان و تلاش در جهت اثربخشی فعالیتهای سازمانی .(Gordan,1993)

  1. 1. Empowerment
  2. Cynthia D.Scott & Dennis T.Jaffe
  3. Dennis C Kinlaw
  4. Webster
  5. Oxford
  6. Douglas MC Gregor


دانلود تحقیق توانمندسازی


تحقیق توانمندسازی


توانمندسازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده های معماری

دانلود تحقیق در مورد توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده های معماری، در قالب pdf و در 109 صفحه ...

تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار ...

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و ... 2-1-2- رویکردهای توانمندسازی.

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان. 2-4- مفاهیم و ابعاد نظری راجع به توانمندسازی کارکنان. معنی توانمندسازی ...

تحقیق توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده های معماری

دانلود تحقیق در مورد توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده های معماری، در قالب pdf و در 109 صفحه ...

تحقیق توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده های معماری

دانلود تحقیق در مورد توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده های معماری، در قالب pdf و در 109 صفحه ...

تحقیق آماده سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی (همراه با ...

دانلود تحقیق آماده با عنوان سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی متدولوژی های افزایش سرمایه ...

مبانی نظری توانمندسازی روانشناختی – دانلود مقاله و پروژه

مبانی نظری توانمندسازی ... حسابداری تولید حسابداری حقوق خلاصه کتاب دانلود دانلود تحقیق ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد توانمند سازی کارکنان

دانلود رایگان تحقیق در ... دانلود رایگان پایان نامه ارتباط آموزش با توانمندسازی کارکنان ...

تحقیق: رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی ...

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را با فرمت ورد word دانلود نمائید:رابطه مدیریت کیفیت ...

تحقیق آماده سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی (همراه با ...

دانلود تحقیق آماده با عنوان سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی در حجم 19 صفحه همراه با ...

دانلود مقاله عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی ...

عوامل معین موثر بر توانمندسازی مدیران و ... حتما این مقاله بخوانید دانلود تحقیق مقاله ...

تحقیق آماده سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی (همراه با ...

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,دانلود تحقیق آماده با عنوان سرمایه انسانی و توانمندسازی انسانی ...

تحقیق: رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی ...

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را با فرمت ورد word دانلود نمائید:رابطه مدیریت کیفیت ...

توانمندسازی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

محتوای بعضی از این موردکاویها صرفاٌ به توانمندسازی ... روش شناسی تحقیق ... دانلود کتاب های ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد توانمند سازی کارکنان

دانلود رایگان تحقیق در ... دانلود رایگان پایان نامه ارتباط آموزش با توانمندسازی کارکنان ...

دانلود تحقیق:بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي روان‌شناختي ...

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسي عوامل مؤثر بر ...

دانلود مقاله عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی ...

عوامل معین موثر بر توانمندسازی مدیران و ... حتما این مقاله بخوانید دانلود تحقیق مقاله ...

تحقیق: رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی ...

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را با فرمت ورد word دانلود نمائید:رابطه مدیریت کیفیت ...

تحقیق توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده های معماری | CH ...

دسته بندی: مهندسی» مهندسی معماری دانلود تحقیق در مورد توانمندسازی سیستم های آموزش دانشکده ...

تحقیق: رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی ...

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را با فرمت ورد word دانلود نمائید:رابطه مدیریت کیفیت ...

تحقیق اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

دانلود تحقیق در مورد اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان، در قالب doc و در 175 ...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد توانمند سازی کارکنان

دانلود رایگان تحقیق در ... shirblog.ir/دانلود-تحقیق-توانمندسازی-کارکنان/ دانلود رایگان پایان ...

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري براي سازمانهاي خدماتي و غير انتفاعي 36 ص

تحقیق درمورد شرايط ازدواج عقد و

مقاله درباره نقش ولايت فقيه در پايداري انقلاب اسلامي

پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی هفتم

سلوشن تعمیرات نوکیا - سری C

تحقیق درباره شرکتهاي مجازي و شبکه آنها

تاریخ معماری 14 ص

پاورپوینت SQL Server

کارآموزی بررسي سيستم توليد برق در تهران 100 ص

طرح توجيهی فني مالي و اقتصادي احداث باشگاه ورزشي