دانلود رایگان


بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل

دانلود رایگان بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل چکیده
هویت و ایجاد هویت در شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده و به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می شود. جلوه های بارز هویت شهرهای تاریخی ایران دارای هویت کالبدی، عملکردی، تاریخی، فرهنگی، محیطی، طبیعی، دینی، انسانی، ملی و اجتماعی است. رشد سریع و ناهنجار مراکز شهری، افزایش جمعیت شهرها و نیز گسترش ساخت و سازهای نامتناسب شهری، موجب زیان بیشتر به بافت های تاریخی و بی هویتی شهر و تاثیر منفی بر ساکنان شهر می شود. لذا حفظ بافت تاریخی به عنوان هویتی ضروری برای ادامه ی حیات شهرها مطرح می گردد.
این پایان نامه با هدف کلی بررسی عوامل و معیارهای موثر در هویت بخشی کالبدی به بافت های تاریخی و با ارزش شهر اردبیل، اقدام به مرور و ارائه چارچوب های نظری، فنی و تجربی هر کدام از این مفاهیم برای دست یابی به این هدف نمود. نتایج این فرآیند، ارائه معیارها و عوامل موثر در هویت کالبدی و همچنین میزان اهمیت آن ها در این اثر بخشی و در نتیجه ارائه راهکارها و سیاست های مداخله تحت عنوان نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری است که قابل به کارگیری در دیگر نمونه های برنامه ریزی در این نواحی است. همچنین تعیین و معرفی معیارهای اجتماعی و اقتصادی هویت بخش در این محدوده های شهری که باعث ایجاد تفاوت هایی در تحلیل ها و ارزیابی های وضعیت بافت های با ارزش و سنجش سایر ابعاد هویت در شهرها با رویکردهای اجتماعی و اقتصادی و کالبدی و در سطوح مختلف محلی و ناحیه ای می گردد دیگر دستاورد این پژوهش می باشد. در انتها نیز پیشنهاداتی برای پوشش نقاط ضعف و اشکالات پژوهش حاضر و بهبود فرایند تحقیق و تدقیق نتایج در موارد مشابه، ارائه می گردد.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش.... 1
1-1-بیان مساله پژوهش.... 2
1-2-سوالات پژوهش.... 4
1-3-فرضيه های پژوهش.... 4
1-4-اهداف پژوهش.... 4
1-4-1-كاربردهاي متصور از تحقيق.. 5
1-4-2-اهداف کاربردی پژوهش.... 5
1-5-تعاریف و مفاهیم مربوط به پژوهش.... 5
فصل دوم:دیدگاه های نظری پژوهش.... 27
2-1-مقدمه. 28
2-2-هویت... 29
2-2-1-هدف انسان از زندگی و ساختن.. 30
2-2-2-اصول انسان ساز و انسان اصول پرداز. 31
2-3-هویت بخشی به بافت های محله ها از دیدگاه نظریات مطرح شده 33
3-4-شکل گیری تفکر احیا و باززنده سازی.. 39
3-4-باززنده سازی محلات با پیشینه ی تاریخی.. 42
3-4-1-شناخت موقعیت ها 43
2-4-2-مراحل باز زنده سازی معماری.. 44
2-5-پیشینه تحقیق.. 50
فصل سوم: روش شناسی پژوهش و شناخت محدوده مورد بررسی.. 57
3-1- مقدمه. 58
3-2- روش تحقیق.. 58
3-2-1- ابزار اندازه گیری و چگونگی سنجش متغیرها در پرسش نامه. 60
3-2-2- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری.. 60
3-2-3- جامعه آماری.. 61
3-2-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61
3-2-5- محیط پژوهش.... 62
3-2-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها 62
3-2-7- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 63
3-3- معرفی شاخص ها موثر در هویت بخشی کالبدی شهر بافت تاریخی شهر اردبیل.. 63
3-4- بررسی و شناسایی محدوده مورد مطالعه. 65
3-4-1- تقسیمات سیاسی شهرستان اردبیل.. 66
3-4-2- علل و عوامل پیدایش شهر اردبیل.. 68
3-4-3- مطالعات کالبدی- فضایی.. 69
3-4-5- تعاملات بین بافت تاریخی و جدید شهر اردبیل.. 70
3-4-5-1- تعاملات اجتماعی.. 70
3-4-5-2- تعاملات کالبدی و ساختاری.. 71
3-4-5-3- تعاملات فرهنگی.. 71
3-4-5-4- تعاملات اقتصادی.. 72
3-4-5-5- تعیین محدوده بافت با ارزش تاریخی.. 73
3-4-6- شناخت و معرفی ساختار قدیمی شهر تاریخی.. 75
3-4-7- بررسی جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر امروز. 76
3-4-8- شناخت و تحلیل دگرگونی ها و تحولات ناشی از ساختار کالبدی شهر. 77
3-4-9- کیفیت محیط شامل سیما و منظر و شهری بافت تاریخی.. 77
3-4-10- سیما ومنظر شهر. 78
3-4-10-1- راه یا مسیر. 78
3-4-10-2- لبه. 85
3-4-10-3- گره یا تقاطع.. 85
3-4-10-4- نشانه ها 86
3-4-10-5- محله ها 86
3-4-10-6- مبلمان شهری.. 94
3-4-10-7- فضاهای عمومی و کیفیت آن ها در شهر اردبیل.. 94
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نمونه مورد مطالعه. 112
4-1- مقدمه. 113
4-3-2-توزیع فراوانی ها براساس سن پاسخگویان. 115
4-3-3-توزیع فراوانی ها براساس تحصیلات... 116
4-3-4-توزیع فراوانی ها برحسب سابقه کار. 117
4-4-آمار استنباطی.. 118
4-4-1- بررسی گویه های سازنده متغیرها 119
4-4-2- آزمون فرضیه ها 126
4-4-2-1- نرمال بودن دادهها 128
4-5- جمع بندی و نتیجه گیری نهایی.. 138
فصل پنجم: جمع بندی، نتایج و دستاوردهای پژوهش.... 140
5-1- مقدمه. 141
5-2- مختصری از فرآیند انجام پژوهش.... 142
5-3- پیشنهادهای اساسی طرح بهسازی بافت کهن شهر اردبیل.. 143
5-4- بحث و نتیجه گیری.. 148
5-5- دستاوردهای پایان نامه. 151
5-6- پیشنهادات پژوهشی و کاربردی.. 151
منابع.. 153
فهرست نمودار
نمودار(3-1) : عوامل و معیارهای موثر در هویت کالبدی بخش تاریخی شهر اردبیل 65
نمودار شماره(4-1). جنسیت فراوانی ها 115
نمودار (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 116
نمودار (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصیلات 117
نمودار (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصیلات 118

فهرست جداول
جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی بر حسب جنسیت 114
جدول (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 115
جدول (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات 116
جدول (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقة کار 117
جدول(4-5) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر هویت شهری 119
جدول(4-6) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر محلات قدیمی 121
جدول(4-7) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر فضاهای باز 123
جدول(4-8) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر میادین 125
جدول 4-9 برآورد شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها 126
جدول 4-10-نتایج تست نرمال بودن توزیع متغیرها 129
جدول 4-11: ضریب پیرسون 129
جدول4-12: تست دوربین واتسون 130
جدول4-13: آماره های باقی مانده رگرسیون 131
جدول4-14: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی 131
جدول4-15: ضرایب وزنی رگرسیونی 132
جدول 4-16: ضریب پیرسون 133
جدول 4-17: تست دوربین واتسون 133
جدول 4-18: آماره های باقی مانده رگرسیون 134
جدول 4-19: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی 134
جدول 4-20:ضرایب وزنی رگرسیونی 135
جدول 4-21: ضریب پیرسون 135
جدول 4-22: تست دوربین واتسون 136
جدول 4-23: آماره های باقی مانده رگرسیون 136
جدول 4-24: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی 137
جدول 4-25: ضرایب وزنی رگرسیونی 137

فهرست نقشه ها
نقشه شماره(3-1) : تقسیمات موقعیت کشوری و استانی شهرستان اردبیل. 67
نقشه (3-2): ارتباط اصلی محلات، زیر محلات و بازار قبل از. 74
نقشه (3-3): (خيابان شماره 5 – مدني) نقشه هوايي سال 1359 . 80
نقشه (3-4): خیابان پیرزرگر. 81
نقشه (3-5): معبر اوچ تکان. 82
نقشه (3-6): معبر تاوا 83
نقشه (3-7): محدوده محلات شهر اردبیل. 88
نقشه (3-8): محل قبرستان ها، بازار، نارین قلعه و باغ ملی.. 89
نقشه (3-9): راسته ها و سراهای بازار. 91
نقشه(3-10) 92
نقشه (3-11): بازار بزاز ها و زرگر ها 93
نقشه (3-12): قبرستان و محوطه اطراف جمعه مسجد. 98
نقشه (3-13): پلان و مقطع جمعه مسجد. 99
نقشه (3-14): نقشه عمومی ساختمان نهایی بقعه شیخ صفی الدین.. 102
نقشه (3-15): نماهایی از مجموعه شیخ صفی.. 103
نقشه (3-16): مسجد میرزا علی اکبر. 104
نقشه (3-17): امامزاده صالح.. 105
نقشه (3-18):حمام حاج. 106
نقشه (3-19): حمام اوچ دکان. 106
نقشه (3-20): منزل آقاي مناف زاده 109
نقشه (3-21): منزل آقاي ابراهيمي.. 111

فهرست شکل ها
شکل شماره(3-1) : نماهایی از شهر و بافت تاریخی شهر اردبیل......................................................... 75
شکل(3-2): معابر قدیمی در محلات تاریخی شهر اردبیل………………………………………………. 78
شکل(3-3): موقعیت مکانی ابنیه بار ارزش در بافت تاریخی……………………………………………. 96
شکل(3-4) : جمعه مسجد…………………………………………………………………………………… 97
شکل (3-5): مقبره شیخ صفی الدین……………………………………………………………………….. 100
شکل (3-6): مقبره شیخ امین الدین جبراییل……………………………………………………………….. 107
شکل (3-7):منزل آقاي مناف زاده : حياط شمالي وتزئينات آجري ديواره اي حياط…………………….. 110
شکل (3-8): نماي جنوبي ساختمان اصلي…………………………………………………………………. 110شهرسازی


هویت


کالبدی


بافت تاریخی


اردبیل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های ...

... بافت تاریخی ، ارتباط ... نظر گرفتن عوامل کالبدی و ... شهر اردبیل با ...

پایان نامه بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های ...

... بافت تاریخی ، ارتباط ... نظر گرفتن عوامل کالبدی و ... شهر اردبیل با ...

پایان نامه های دانلودی رشته جغرافیا – دانلود پایان نامه و ...

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر ... بافت شهر اردبیل;

تبیین مؤلفه‌های هویت کالبدی شهر سنتی ایرانی

... بافت تاریخی ... هویت کالبدی شهر دارای تأثیر ... اقلیم بر هویت کالبدی شهر ...

رهنمودهایی چند در انتخاب همسر 5ص

مقاله روش های مطالعه و برنامه ریزی

پاورپوینت عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

دانلود فایل فلش انگلیسی Lenovo B8000-H با لینک مستقیم

تولید سرکه از سیب 17ص

تحقیق درمورد سهراب سپهري

تحقیق درمورد سهراب سپهري

پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین2

تحقیق در مورد سوختگی (2)

کنترل فرکانسی بار در سیستم قدرت با استفاده از کنترل فازی