دانلود رایگان


دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز

دانلود رایگان دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز مشخصات فایل
عنوان: دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز
محتویات
فهرست مطالب :
عنوان : صفحه :

تاریخچه ................................................................. 1
مشخصات گیاه شناسی ....................................................... 2
گل ..................................................................... 2
ساقه ................................................................... 2
ریشه ................................................................... 3
تاثیر طول مدت روشنایی ...................................................... 4
طبقه بندی پیازها .......................................................... 5
طبقه بندی بر اساس رنگ .................................................... 7
طبقه بندی بر اساس شکل .................................................... 7
نوع خاک و ساختمان خاک ................................................... 7
اسیدیته خاک ............................................................. 8
کود .................................................................... 10
تکثیر و کاشت ............................................................. 11
کشت مستقیم بذر در محل اصلی ................................................. 13
کشت مخلوط .............................................................. 14
جدول نتیجه آزمایشهای تمپسن وسمیت ........................................... 16
وجین وسله شکنی ........................................................... 17
آبیاری ................................................................... 18
تنک کردن ................................................................ 18
مبارزه با علفهای هرز مزارع پیاز .............................................. 19
جدول مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع پیاز................................ 20
خوابانیدن برگ پیاز ........................................................ 21
خشک کردن ............................................................... 23
انبار کردن پیاز در زمستان .................................................... 24
اهمیت غذایی ............................................................... 26
آفات ..................................................................... 27
زیست شناسی .............................................................. 28
کنترل شیمیایی ............................................................. 28
کنترل بیولوژیک ........................................................... 29
طرز خسارت .............................................................. 29
بیماریهای پیاز ............................................................. 30
نشانه های بیماری ........................................................... 31
عامل بیماری ............................................................... 31
چرخه بیماری ............................................................. 32
مبارزه شیمیایی ............................................................. 33قسمتی از متن
به نام خدا
تاريخچه
پياز يكي از سبزيهاي مهم و مشهور دنيا است . اين سبزي در بيشتر نقاط دنيا كشت مي شود . پياز گياه بومي جنوب غربي آسيا و احتمالا مربوط به ناحيه اي بين فلسطين و هندوستان و يا منطقه شرق مديترانه مي باشد . بعضي ايران را موطن اصلي پياز مي دانند ، از زمانهاي بسيار قديم پياز كشت مي شده است و مردم به خصوصيات اين سبزي پي برده اند .
تاريخچه استفاده از آن به عنوان غذا به زماني مي رسد كه تاريخ نوشته شده است . كشور مصر به خاطر كاشت نوعي پياز مشهور بوده است . كشت آن در اين كشور با 5000 سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد و در اهرام مصر پياز كشف گرديده است . در نوشته روميان و يونانيان مطالبي در مورد پياز به چشم مي خورد ، و نيز در كتاب مقدس مسيحيان از آن نام برده شده است . در قرآن كريم نيز به نام (بصل) از آن صحبت به ميان آمده .
پياز يكي از موادي بود كه قوم بني اسرائيل در موقع مهاجرت از مصر در بيابانهاي عربستان خواهان آن بودند .


مشخصات گياه شناسي
نام علمي پياز Allium cepa است و از خانواده سوسنيها Liliacea است . پياز با وجود اينكه دو يا چند ساله است در سبزي كاري به طور محصول يك ساله كاشته مي شود . جنس Allium cepa داراي گونه هاي زيادي است ، كه اغلب توليد غده پياز كرده ، ولي گونه هاي وحشي در اين جنس يافت مي شود ، كه به جاي توليد بذر ، توليد پيازچه هاي كوچك در خوشه گل مي كند ، كه براي تكثير از آن استفاده مي شود .

گل
گل پياز داراي سه پرچم و يك تخمدان 6 برچه اي مي باشد . ساقه گل دهنده همانند توپ به نظر مي رسد .

ساقه
پياز داراي ساقه پهن نازك ، مدور ، سفيد رنگ و زير زميني است . كه از قسمت زيرين آن ريشه ها خارج مي گردند . و نيز از قسمتهاي فوقاني آن برگهاي ضخيم تر ، متورم و فلس مانند ، كه سفيد يا قرمز رنگ بوده و كلروفيل خود را از دست داده اند و از مواد غذايي ذخيره شده اند خارج مي گردد .

ريشه
ريشه پياز نسبتا ضخيم و گوشتي و ساده است از قسمتهاي تحتاني ساقه زير زميني خارج مي شود . طول اين ريشه ها نسبتا كوتاه و انتشار آن در داخل خاك در 10 يا 20 سانتيمتر قسمت فوقاني خاك مزرعه مي باشد .
در وسط صفحه ساقه زيرزميني نقطه رويش پياز كه نقش جوانه انتهايي ساقه هوايي را بازي مي كند قرار دارد و در اين محل است كه ساقه گل دهنده و برگ سبز بوته پياز ظاهر شده و در فضا به رشد خود ادامه مي دهد .
اغلب بين برگهاي زيرزميني كه حجم پياز را تشكيل مي دهند جوانه هايي به وجود مي ايد كه پس از رشد هر يك از آنها توليد پياز كامل مي كنند و از اين پيازهاي كوچك كه ما بچه پياز مي ناميم مي توان براي ازدياد گياه استفاده كرد .
اين پيازهاي كوچك معادل شاخه هاي فرعي ساقه هوايي ساير گياهان مي باشند ، البته از نظر سبزي كاري و توليد پياز به منظور تجارتي اين خاصيت توليد بچه پياز ژنتيكي و ارثي ، يكي از علل نا مرغوبي محصول است ، اين نوع پيازها را پياز دو قلو مي نامند .

آب و هواي مورد نياز
پياز را به خاطر اينكه به تعداد زيادي ارقام دارد در بيشتر نقاط جهان كشت مي كنند ، چه در نقاط سرد سير كه بهترين محيط براي كاشت اين محصول است و چه در نواحي گرم و گرم و معتدل با روز كوتاه ، ولي همانطور كه اشاره شد بهترين محيط براي رشد پياز و تشكيل غده يا پياز آب و هواي خنك و روزهاي بلند است ، در صورتي كه براي رسيدن پياز ، درجه حرارت زيادتر و محيط خشك تري نياز است . به همين جهت سطح انتشار زياد نسبتا وسيع است و از نواحي سرد شمالي تا نواحي خيلي گرم جنوب مي توان آن را كاشت .
پياز چون محصول فصل خنك است و در دماي حدود سانتيگراد جوانه مي زند و در دماي بين درجه سانتيگراد بهترين رشد و نمو را دارد . حرارت كم و رطوبت بالا در اوايل دوره رشد و گرما در اواخر دوره رشد براي پياز بسيار مناسب است . در نواحي گرم سير بيشتر از فصل پاييز و زمستان براي كاشت پياز استفاده مي كنند ، در صورتي كه در نواحي سرد شمالي اين گياه محصول تابستانه است .

تاثير طول مدت روشنايي (فتوتروپسيم) در تشكيل پياز و بذر
تشكيل غده هاي پياز بيشتر به طول دوره روشنايي بستگي دارد . بنا بر آزمايشات گارنر Garner و آلارد Allarrd و مك كليلند MC clelland و تمپسن Thompson و سميت Smith تمام انواع پيازهاي معمولي در هر درجه حرارتي و در هر نقطه توليد پياز نمي كنند و گل نمي دهند . بلكه انواع مخصوصي هستند كه در روزهاي بلند تابستان يعني در نقاط شمالي كه طول روز بيش از 16 ساعت نيز مي رسد . توليد پياز و گل مي كنند ، ولي در نقاط جنوبي كه روزها كوتاهتر است اگر درجه حرارت محل كاشت كمتر از 20 تا 12 درجه سانتيگراد نشود براي مدت زيادي (12-10 ماه ) پياز سبز مانده و بذر و غده و پياز توليد نمي كند .
در مقابل اين نوع پيازها ارقامي نيز وجود دارند كه در نقاط جنوبي كه طول مدت روشنائي در روز 12-10 ساعت است به مقدار زياد توليد پياز و بذر مي كنند .
گارنر و آلارد و مك كليلند فقط تاثير روشنايي را در توليد پياز و گل مورد مطالعه قرار داده بودند ولي تمپسن و سميت تاثير مقدار حرارت را نيز مطالعه كرده و چنين نتيجه گرفته اند كه براي توليد پياز حرارت نسبتا زياد لازم است . و دماي زياد همانند طول دوره روشنايي در تشكيل بذر و غده پياز تاثير فراوان دارد .طبقه بندي پيازها
طبقه بندي بر اساس نوع رقم
1- آليوم سپا رقم اگرگاتوم Al. Cepa.Var : Aggregatum در خاك توليد پياز مي كند .

طبقه بندي بر اساس طول روز
به طور كلي ارقام پياز از نظر طول روز در سه گروه روز كوتاه ، روز متوسط ، و روز بلند قرار مي گيرد .

الف ) پيازهاي روز كوتاه : اين ارقام در مقايسه با ساير واريته ها ، طي دوره رشد ، به كمترين روز حدود (12-11) ساعت نيازمندند . زمان لازم براي برداشت محصول ، حدود 7 ماه به طول مي انجامد . از اين رو ارقام روز كوتاه با توجه به شرايط آب و هوايي در پائيز كشت و در اواخر زمستان يا اوايل بهار برداشت مي شوند . ارقام تگزاس ارلي گرانو PRR 502 ، هيبريد پريما و را و سركره برازجان روز كوتاه اند .

ب ) پيازهاي روز متوسط : اين پيازها احتياج به آب و هواي ملايم و طول روز متوسط داشته و مناسب نواحي معتدل با عرض جغرافيايي 36-32 درجه هستند . اين نواحي به طول روز حدود 14-13 ساعت احتياج دارند و براي تكميل غده هاي پيازهاي خود يك دوره 6-5 ماهه را بايد سپري كنند . اين ارقام در نواحي معتدل در زمستان مي كارند و در اواخر بهار و يا اوايل تابستان برداشت مي كنند . و از ارقام را روز متوسط مي توان به رامهرمز ، طارم و سفيد ساري ، سفيد گرگان ، لوشان اشاره كرد .
و . . .


دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز


مشخصات گیاه شناسی


تاثیر طول مدت روشنایی


طبقه بندی بر اساس شکل


خوابانیدن برگ پیاز


کنترل بیولوژیک


مبارزه شیم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز (فرمت فایل word ورد )تعداد ...

دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 36 عنوان پروژه : کاشت، داشت و برداشت پیازقالب بندی : word تعداد صفحات 36 شرح مختصر : پياز يكي از سبزيهاي مهم و مشهور دنيا است .

بیماریهای پیاز - prozhe.com

بیماریهای پیاز عنوان پروژه : کاشت، داشت و برداشت پیاز. قالب بندی : word 2003. قیمت : رایگان. شرح مختصر : پياز يكي از سبزيهاي مهم و مشهور دنيا است . اين سبزي در بيشتر نقاط دنيا كشت مي شود .

تیتر کردن اکسایش و کاهش – گزارش کار

تیتر کردن اکسایش و کاهش. هدف:آشنایی با واکنش های اکسایش و کاهش و چگونگی تیتراسیون ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز

عنوان پروژه : کاشت، داشت و برداشت پیاز قالب بندی : word 2003 قیمت : رایگان شرح مختصر : پیاز ...

9 روش برای افزایش توانایی مغز و بالا بردن سطح هوش | سازمان ...

سلام دوست عزيز از بابت اين مقاله اي كه خوندم خيلي متشكرم . خواستم بگم شايد براي خيلي ها ...

بیماریهای پیاز - prozhe.com

بیماریهای پیاز عنوان پروژه : کاشت، داشت و برداشت پیاز. قالب بندی : word 2003. قیمت : رایگان. شرح مختصر : پياز يكي از سبزيهاي مهم و مشهور دنيا است . اين سبزي در بيشتر نقاط دنيا كشت مي شود .

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی و رسیدن ، یعنی رها شدن ... یعنی گریز لحظه ها ... یعنی مرگ ! مرگ یعنی اولین ...

دانلود تحقیق مقاله پیرامون پیاز - پروژه دات کام

از مقاله کاشت داشت برداشت پیاز واقعاً ممنونم خیلی عالی بود و خیلی کمکم کرد. لطفاً اگر در خصوص گیاهان داروئی و مراحل کاشت داشت و برداشت اونها مطلبی دارین یا سایتی رو می دونید بهم بفرمائید .

سوالات در زمینه باغبانی [آرشيو] - Page 4 - P30World Forums ...

06.10.2014 · با سلام و عرض احترام خدمت دوستان گرامی من راستش در باغچه خونم چند عدد بوته و درخت دارم.

برای كنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید كرد ...

شهر سوال ـ بي ترديد يکی از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزه جنسی است. اين نيرو که ...

بروزفایل - دانلود تحقیق پایان نامه کارآموزی مقاله

بروزفایل مرکز دانلود تحقیق ,دانلود پایان نامه ,کارآموزی دانلود مقاله ,دانلود پروژه ...

گارآفرینی و طرح توجیهی ترانس تقويت (word)

بنرتسلیت

تحقیق در مورد سيستم موقعيت ياب چهانی و کاربرد آن در مريخ

دانلود تحقیق آماده با موضوع تحقيق و بينش عناصر معماري-12صفحه ورد

همه چیز درباره مرگ

نقشه های فاز دومعماری مجموعه استخر و سوناوجکوزی

نمایش سولوشن حل مشکل پاور سامسونگ samsung a300f

مقاله بيل گيتس

مقاله بيل گيتس

پاورپوینت سختی گیر رزینی