دانلود رایگان


دانلودتحقیق دباره عناصر ضد مغذي بازدارنده‌ها 42 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلودتحقیق دباره عناصر ضد مغذی بازدارنده‌ها 42 اسلاید

دانلود رایگان دانلودتحقیق دباره عناصر ضد مغذي بازدارنده‌ها 42 اسلاید فرمت فایل : .ppt
تعداد اسلاید : 43 اسلاید
قسمتی از متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
عناصر ضد مغذي - بازدارنده ها
فر ي د شر ي عتمدار ي
دانش ي ار گروه پرورش و تول ي د ط ي ور
دانشکده کشاورز ي
دانشگاه ترب ي ت مدرس
مقدمه
اهم ي ت بررس ي عناصر ضد مغذ ي و بازدارنده ها درخوراک :
70% هز ي نه ها ي پرورش ي مربوط به غذاست.
بس ي ار ي از غذا ها بطور طب ي ع ي حاو ي ا ي ن ترک ي بات هستند.
اثرات ز ي ان آور ا ي ن ترک ي بات بر رشد و کارکرد بدن ح ي وان
انتخاب مواد خوراک ي و تع يي ن حد مجاز آنها جهت ج ي ره نو ي س ي
استفاده از مواد ضد مغذ ي برا ي منظورها ي مف ي د
فرآور ي مواد غذا يي و راهها ي افزا ي ش ک ي ف ي ت خوراک
عناصر ضد مغذي - بازدارنده ها
بازدارنده هاي پروتئي ن ي :
بازدارنده هاي پروتئاز
لكتين ها
ت انن ها
ساپونين ها
اس ي دها ي آم ي نه غ ي ر پروتئ ي ن ي
مواد ضد مغذي در منابع پروتئين حيواني
بازدارنده هاي معدن ي :
ک ي لاتها (اس ي د فا ي ت ي ک , اس ي د اکسال ي ک)
گوس ي پول
گلوکوز ي نولات ها
بازدارنده هاي و ي تام ي نه
بازدارنده ها در چرب ي :
اس ي د اروس ي ک
اس ي دها ي چرب حلقو ي
بازدارنده ها در کربوه ي دراتها :
پل ي ساکار ي دها ي غ ي رنشاسته ا ي
بازدارنده هاي پروتئاز ها
محدودكننده تريپسين و كيموتريپسين :
محدود کنندها ي تر ي پس ي ن به نامها ي محدود کننده سو ي ا (اول ي ن بار در ا ي ن منبع غذا يي کشف گرد ي د) و ي ا محدود کننده کن ي تز (اول ي ن کس ي ا ي ن ماده ضد مغذ ي را کشف کرد) خوانده م ي شوند.
در لگوم ها خصوصا سو ي ا ، باقلا و لوب ي ا خام وجود دارند.
مصرف سو ي ا ي خام باعث کاهش رشد در ح ي وان م ي شود که علت آن وجود عناصر ضد مغذ ي است که موجب اختلالات ي در هضم و جذب منابع پروتئ ي ن ي م ي شود.
عدم تعادل در الگو ي اس ي د ها ي آم ي نه که جذب م ي شوند بعلت کند شدن روند آزاد ساز ي اس ي دها ي آم ي نه ضرور ي نظ ي ر مت ي ون ي ن و ي ا دفع اس ي د آم ي نه گوگرد دار س ي ستئن به موجب دفع آنز ي م ها ي تر ي پس ي نوژن وک ي موتر ي پس ي نوژندانلودتحقیق دباره عناصر ضد مغذی بازدارنده‌ها 42 اسلاید


عناصر ضد مغذی بازدارنده‌ها 42 اسلاید


دانلود دانلودتحقیق دباره عناصر ضد مغذی باز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق: جنگ جهاني در دوره ظهور

دانلود تحقیق آماده با موضوع خانم زانت و روح - 55 صفحه ورد

آموزش ویدیویی کروماتوگرافی لایه نازک TLC

سرویس و تعمیر کولر گازی و یخچال(word) 50صفحه

پيامبر د رقرآن 05 (خاتميت پيامبر اعظم(ص) در قرآن)

تحقیق درباره فرمت تهیه طرح کسب و کار (Business Plan)

کارآفرینی مرحله مقدماتي طرح ايجاد مكانهاي اطلاع رساني 24 ص

فیش های تبلیغی 146 ص

مقاله اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی 56 ص