دانلود رایگان


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان کارشناسی ارشد نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان (مطالعه موردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان),پایان نامه بررسی

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان (مطالعه مورديادارات آموزش و پرورش استان کردستان) مقدمه در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر 1 دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکري و داراییهاي ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد ( دهه ، 80 ) و مدیریت کیفیت فراگیر (دهه، 90 ) به عنوان پدیده اي مهم، به صورت همه جانبه اي افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان ها تحت پوشش قرار می دهد، بحث مدیریت سرمایه فکري است. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکري مجموعه اي از دانش، اطلاعات، داراییهاي فکري 2، تجربه، رقابت و یادگیري سازمانی است که می تواند براي ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکري تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهاي آن را براي ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ( قلیچ لی و مشبکی ، 1385 ). بنابراین سرمایه فکري در پی آن است که در سازمان ها، دارایی هاي فکري، دانش، تجربه و یادگیري سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. پس برخلاف تصورات رایج، که صرف وجود فناوري را متضمن توسعه می دانستند، دانش و به اشتراك گذاشتن آن در سازمان ها و سرمایه هاي انسانی تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه می باشد. مدیریت سرمایه فکري بیش از هر چیزي مدیریت پدیده هاي اجتماعی است. یکی از مفاهیم مهم و فرا رشته اي در بحث مدیریت پدیده هاي اجتماعی، مفهوم سرمایه اجتماعی است. پاتنام 3، سرمایه اجتماعی را مجموعه اي از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضاي یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. از نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش هاي اعضاي جامعه موجود است (پاتنام، 2000 ). نظر به موارد مذکور و با عنایت به اینکه مهم ترین چالش مدیریت سرمایه فکري واداشتن افراد جهت به اشتراك گذاشتن آنچه که می دانند می باشد و این موضوع هم بیشتر داراي صبغه اي اجتماعی است، در این پژوهش سعی می شود رابطه میان سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري در میان کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان بررسی شده و نقش هر یک از مولفه هاي سرمایه اجتماعی را در ارتباط با سرمایه فکري تبیین کنیم. فایل: پی دی اف با کیفیت بالافهرست مطالب محصولمقدمه
-2-1 بیان مساله
-3-1 ضرورت و اهمیت مساله
-4-1 اهداف پژوهش
-1-4-1 هدف اصلی پژوهش
-2-4-1 اهداف فرعی
-5-1 پرسش هاي پژوهش
-1-5-1 پرسش اصلی پژوهش
-2-5-1 پرسش هاي فرعی پژوهش
-6-1 فرضیه هاي پژوهش
-1-6-1 فرضیه اصلی
-2-6-1 فرضیات فرعی
-7-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
-1-7-1 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی
-2-7-1 تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی
-3-7-1 تعریف مفهومی سرمایه فکري
-4-7-1 تعریف عملیاتی سرمایه فکري
-5-7-1 تعریف مفهومی سرمایه انسانی
-6-7-1 تعریف عملیاتی سرمایه رابطه اي( مشتري )
-7-7-1 تعریف عملیاتی سرمایه ساختاري
-8-7-1 تعریف عملیاتی عنصر ساختاري
-9-7-1 تعریف مفهومی روابط شبکه اي
-10-7-1 تعریف عملیاتی پیکربندي روابط شبکه اي
-11-7-1 تعریف عملیاتی سازمان مناسب
-12-7-1 تعریف عملیاتی عنصر شناختی
-13-7-1 تعریف عملیاتی زبان و کدهاي مشترك
-14-7-1 تعریف عملیاتی حکایات مشترك
ب
-15-7-1 تعریف عملیاتی عنصر رابطه اي
-16-7-1 تعریف مفهومی اعتماد
-17-7-1 تعریف مفهومی الزامات و انتظارات
-18-7-1 تعریف مفهومی هویت
-8-1 قلمرو پژوهش
-1-8-1 قلمرو مکانی پژوهش
-2-8-1 قلمرو زمانی پژوهش
-9-1 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
-1-2 مقدمه
-2-2 سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید
-3-2 تعاریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی
-1-3-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو
-2-3-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن
-3-3-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام
-4-3-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه نان لین
-5-3-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما
-4-2 تعاریف دیگر از سرمایه اجتماعی
-5-2 تبار شناسی و زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی
-6-2 بررسی نظریه هاي پیرامون سرمایه اجتماعی
-1-6-2 عوامل ساخت سرمایه اجتماعی
-1-1-6-2 عوامل نهادي
-2-1-6-2 عوامل خودجوش
-3-1-6-2 عوامل بیرونی
-4-1-6-2 عوامل طبیعی
-2-7-2 تئوري هاي سرمایه اجتماعی
-1-2-7-2 تئوري پیوندهاي ضعیف
-2-2-7-2 تئوري شکاف ساختاري
-3-2-7-2 تئوري منابع اجتماعی
-8-2 نشانه هاي ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان
ج
-9-2 مدلهایی براي سنجش سرمایه اجتماعی
-1-9-2 مدل کیفی سرمایه اجتماعی
-2-9-2 مدل کمی براي اندازه گیري سرمایه اجتماعی
-10-2 مزایاي سرمایه اجتماعی
-11-2 خطرات ناشی از بکار گیري سرمایه اجتماعی
-12-2 معرفی مدل هاي مختلف سرمایه اجتماعی
( -1-12-2 مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( 1998
( -2-12-2 مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تساي و گوشال ( 1998
( -3-12-2 مدل سرمایه اجتماعی پاکستون ( 1999
-4-12-2 مدل ساختاري سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن
( -5-12-2 مدل سرمایه اجتماعی استون ( 2001
( -6-12-2 مدل سرمایه اجتماعی هدسون ( 2005
-13-2 مدل هاي دیگر سرمایه اجتماعی
-12-2 انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
-13-2 ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس مدل هاي ارائه شده
-1-13-2 ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال
-1-1-13-2 عنصر ساختاري که اي
-2-1-1-13-2 پیکربندي روابط شبکه اي
-3-1-1-13-2 سازمان مناسب
-2-1-13-2 عنصر شناختی
-1-2-1-13-2 زبان و کدهاي مشترك
-2-2-1-13-2 حکایات مشترك
-3-1-13-2 عنصر رابطه اي
-1-3-1-13-2 اعتماد
-2-3-1-13-2 هنجارها
-3-3-1-13-2 الزامات و انتظارات
-4-3-1-13-2 هویت
-2-13-2 ابعاد سرمایه اجتماعی بر اساس دسته بندي گروه کندي دانشگاه هاروارد
-1-2-13-2 اعتماد
-2-8-13-2 مشارکت سیاسی
-3-2-13-2 مشارکت و رهبري مدنی
-4-2-13-2 پیوند هاي اجتماعی غیر رسمی
-5-2-13-2 بخشش و روحیه داوطلبی
-6-2-13-2 مشارکت مذهبی
-7-2-13-2 عدالت در مشارکت مدنی
-8-2-13-2 تنوع معاشرت ها و دوستی ها
-9-2-13-2 بعد ساختاري
-10-2-13-2 بعد شناختی
-11-2-13-2 بعد ارتباطی
-14-2 اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي سازمان و مدیریت
-15-2 تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري
-1-15-2 سرمایه فکري از دیدگاه استوارت
-2-15-2 سرمایه فکري از دیدگاه بنتیس
-3-15-2 سرمایه فکري از دیدگاه ادوینسون و مالون
-4-15-2 سرمایه فکري از دیدگاه بنتیس و هالند
-5-15-2 سرمایه فکري از دیدگاه روس و همکاران
-16-2 معرفی مدلهاي مختلف سرمایه فکري
-1-16-2 مدل ادوینسون و مالون
-2-16-2 مدل بروکینگ
-3-16-2 مدل روس و همکاران
-4-16-2 مدل استیوارت
-5-16-2 مدل سالیوان
-6-16-2 مدل بونفرر
-7-16-2 مدل بنتیس
-8-16-2 مدل هانس و لاواندال
-9-16-2 مدل لین
-17-2 ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل هاي ارائه شده
-1-17-2 ابعاد سرمایه فکري براساس مدل ادوینسون و مالون
-2-17-2 ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بروکینگ
-3-17-2 ابعاد سرمایه فکري براساس مدل روس و همکاران
-4-17-2 ابعاد سرمایه فکري براساس مدل استیوارت
-5-17-2 ابعاد سرمایه فکري براساس مدل سالیوان
-6-17-2 ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بونفرر
-7-17-2 ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل بنتیس
-1-7-17-2 انواع مشتري
-8-17-2 ابعاد سرمایه فکري براساس مدل هانس و لاواندال
-9-17-2 ابعاد سرمایه فکري براساس مدل لین
-18-2 انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
-19-2 مدل هاي ارائه شده براي اندازه گیري و گزارش دهی سرمابه فکري
-20-2 چهار چوب مفهومی پژوهش
-21-2 پیشینه پژوهش
1-21-2 پیشینه سرمایه اجتماعی
-1-1-21-2 پژوهش هاي داخلی
-2-1-21-2 پژوهش هاي خارجی
-2-21-2 پیشینه سرمایه فکري
-1-2-21-2 پژوهش هاي داخلی
-3-21-2 پیشینه رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري
-1-3-21-2 پژوهش هاي داخلی
-22-2 جمع بندي و نتیجه گیري
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
-1-3 مقدمه
-2-3 روش پژوهش
-3-3 فرایند پژوهش
-4-3 جامعه آماري
-5-3 حجم نمونه و روش محاسبه
-6-3 روش نمونه گیري
-7-3 ابزار گردآوري
-1-7-3 مطالعات کتاب خانه اي
-2-7-3 پژوهش هاي میدانی
-8-3 روایی و پایایی
-1-8-3 پایایی
-2-8-3 روایی ( اعتبار )
-9-3 تحلیل عاملی
-1-9-3 ویژگیهاي لازم ماتریس همبستگی براي تحلیل عاملی
-1-1-9-3 ترکیب ماتریس داده ها
-2-1-9-3 حجم نمونه
-3-1-9-3 شاخص رابطه
-4-1-9-3 مستقل بودن اندازه گیري
KMO -5-1-9-3 معیار
-6-1-9-3 مناسب بودن داده ها از طریق آزمون بارتلت
-7-1-9-3 معیار درصد تجمعی واریانس
-10-3 تفسیر
-11-3 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سرمایه فکري به روش مولفه هاي اصلی
-12-3 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سرمایه اجتماعی به روش مولفه هاي اصلی
-13-3 استخراج عامل ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد هها
-1-4 مقدمه
-2-4 روش هاي آماري مورد استفاده
-3-4 تحلیل هاي آماري
-1-3-4 تحلیل هاي آماري توصیفی
-1-1-3-4 اطلاعات دموگرافیک
-2-3-4 آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها :
(K- S) -1-2-3-4 آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیر ها
-2-2-3-4 بررسی وضعیت سرمایه فکري سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
-3-2-3-4 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
-4-4 آزمون فرضیات پژوهش
-1-4-4 فرضیه اصلی
-1-1-4-4 برازش مدل رگرسیونی
-2-4-4 فرضیات فرعی
-1-1-2-4-4 برازش مدل رگرسیونی
-2-2-4-4 بعد ساختاري سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داري در ایجاد سرمایه فکري سازمان آموزش و پرورش استان کردستان دارد.
-1-2-2-4-4 برازش مدل رگرسیونی
-3-2-4-4 بعد رابطه اي سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داري در ایجاد سرمایه فکري سازمان آموزش و پرورش استان کردستان دارد.
-1-3-2-4-4 برازش مدل رگرسیونی
-5-4 جدول معنی داري آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي ابعاد سرمایه اجتماعی
-6-4 جدول معنی داري آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي ابعاد سرمایه فکري
-7-4 مدل معادلات ساختاري
-8-4 تحلیل عاملی تاییدي متغیر هاي پژوهش
-9-4 تحلیل عاملی تاییدي
فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنهادات
-1-5 مقدمه
-2-5 تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش
-3-5 فرضیه اصلی
-4-5 فرضیه فرعی اول
-5-5 فرضیه فرعی دوم
-6-5 فرضیه فرعی سوم
-7-5 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی بین کارکنانادارات آموزش و پرورش استان کردستان
-8-5 بررسی وضعیت سرمایه فکري بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان
-9-5 محدودیت هاي پژوهش
-10-5 پیشنهادات
-1-10-5 پیشنهادات پژوهشی
-2-10-5 پیشنهادات اجرایی
پیوست ها
منابع و مآخذ
تعداد صفحات پایان نامه: 189


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان (مطالعه موردی ادارات آموزش و پرورش استان کردستان)


پایان نامه بررسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد مدیریت::نقش سرمایه اجتماعی بر …

... فکری و سرمایه اجتماعی با ... پایان نامه کارشناسی ارشد ... بررسی رابطه بین سرمایه ...

دانلود پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه میزان سرمایه ...

پایان نامه بررسی رابطه ... و سرمایه اجتماعی "بررسی ... پایان نامه کارشناسی ارشد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین سرمایه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و ... بررسی رابطه بین سرمایه ...

پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی

پایان نامه آماده اثرگذاری سرمایه اجتماعی در سلامت سازمانی. پایان نامه آماده اثرگذاری ...

پایان نامه ارشد مدیریت::نقش سرمایه اجتماعی بر …

... فکری و سرمایه اجتماعی با ... پایان نامه کارشناسی ارشد ... بررسی رابطه بین سرمایه ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ... بررسی رابطه بین سرمایه ... کارشناسی ارشد مدیریت و ...

علاقه و وابستگی به همجنس | شهر سوال

راه های کنترل و روش های کم کردن و از بین بردن قوای شهوت و تمایلات جنسی زناشویی برای جوانان ...

دانلود پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه میزان سرمایه ...

پایان نامه بررسی رابطه ... و سرمایه اجتماعی "بررسی ... پایان نامه کارشناسی ارشد ...

فصل دوم پایان نامه پژوهش ارتقاء سرمایه اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد. ... سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی » فصل دوم پایان نامه بررسی رابطه ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - رابطة

... رابطة بین سرمایه اجتماعی و ... پایان نامه بررسی رابطة ... پایان نامه کارشناسی ارشد:: ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال - رابطة

... رابطة بین سرمایه اجتماعی و ... پایان نامه بررسی رابطة ... پایان نامه کارشناسی ارشد:: ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین سرمایه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و ... بررسی رابطه بین سرمایه ...

علاقه و وابستگی به همجنس | شهر سوال

راه های کنترل و روش های کم کردن و از بین بردن قوای شهوت و تمایلات جنسی زناشویی برای جوانان ...

فروش جزوه‌ , پروژه,پايان‌نامه دانشجويي, - پایان نامه

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ... سیمان سازمان غرب 171ص. بررسی ... کارشناسی ارشد,پایان نامه

تحقیق درباره دنياي انيميشن (فایل word)

پاورپوینت عملیات روانی و فرقه گرایی

تحقیق درباره نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی

دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

تحقیق و بررسی در مورد داور (دادگستر) 105ص

تحقیق درمورد مكتب تربيتي امام خميني ره

پاورپوینت مروری بر سیستم های بس الکترونی

تحقیق در مورد معرفی جوش آرگون 9 ص با فرمت ورد

تحقیق درمورد مكتب تربيتي امام خميني ره

مقاله انواع سنسورها و اهميت كاربرد آنها